مرجع معظم (دام ظله) پذیرای هیئتی از نیروهای بسیج مردمی(حشد شعبی) بود

مرجع معظم (دام ظله) پذیرای هیئتی از نیروهای بسیج مردمی(حشد شعبی) بود

25/1/2020
مرجع معظم (دام ظله) هیئتی از نیروهای بسیج مردمی(حشد شعبی) را پذیرا بود، آنجا که هیئت به توصیه ها و ارشادات معظم له گوش فرا نهادند، و ایشان در سخنانش تأکید نمود که نیروهای بسیج مردمی(حشد شعبی) فرزندان من هستند و بواسطه ی آنان عراق به پیروزی رسید و خداوند(سبحانه و تعالی) بواسطه ی ایشان مقدسات و مردم و ثروت های عراق را حفاظت نمود.

معظم له از خداوند درخواست نمود تا عراق و عراقییان را حفظ نماید و آنان را از شر فتنه ها حفظ نماید و دل های آنان را در محبت به این خاک مقدس متحد گرداند و نیروهای امنیتی عراق را در حفظ کشور و مردم از شر دشمنان یاری رساند.