Şiə aləminin mərcəyi təqlidi Həzrət Ayətullah Əl-üzma Hacı Şeyx Bəşir Nəcəfinin həyatına qısa baxış

Şiə aləminin mərcəyi təqlidi Həzrət Ayətullah Əl-üzma Hacı Şeyx Bəşir Nəcəfinin həyatına qısa baxış8/1/2017Ayətullah əl-Üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi 1942-ci ildə Hindistanın Caləndhər şəhərində anadan olmuşdur.Atası Şeyx Sadiq Pakistanın Lahur  şəhərinin sayılıb seçilən şəxslərindən olmuşdur

İlk təhsilini(sərf,nəhv,bəlağə,fiqh,usul) Lahur şəhərində babası Şeyx Muhəmməd İbrahim Pakistanidən, və əmisi Şeyx Xadim Hüseyndən və Pakistanın böyük elmi mərkəzlərindən olan Camiə Müntəzər mədrəsəsinin təsisçisi olan Əllamə Əxtər Abbas Pakistanidən almışdır.Daha sonra təhsilini daha da artırmaq üçün 1965-ci ildə Elm şəhərinin qapısı,Əmirəl-möminin Əli(ə)-ın müqəddəs vucudunun dəfn olunduğu Nəcəfül-Əşrəfə hicrət etmişdir. Nəcəfül-Əşrəfdə məşhur olan ustadların yanında dərs almışdır. Onlardan Ayətullah Şeyx Muhəmməd Kazım Təbrizinin Kifayətul- usul və bəhsi xaricində  iştirak etmiş, Ayətullah Üzma Seyyid Muhəmməd Ruhaninin yanında 7 ildən artq usul və fiqhin xaric  dərslərini almışdır.Daha sonra dövrünün böyük mərcei təqlid müctəhidlərindən olan Ayətullah əl-Üzma Seyyid Əbül Qasim Musəvi Xoinin yanında usul və fiqhin xaric dərslərini almışdır.Hal hazırda Nəcəf Elmiyyə hövzəsində bəhsi xaric dərslərini tədris edir

Əsərləri

1Əddinul-Qəyyim

2Mənasikul-Həcc

3Xeyru Səfaih fi əhkami Əfai

4Miətu sual hovlə Xüms

5Əhkamu Sovm  -  orucun hökmləri  (tər¬cümə  olunur)

6Səyəbqa Nəcəf raidətu hövzatul aləm

7Mustəfa Dinul Qəyyim

8Murşid əş-Şəfiq ilə Həccil-beytil-ətiq

9Buhusun fiqhiyyətu muasirə

10Şəairu əl-Hüseyniyyətu və mərasimu ələza

11İləl Şəbab    Cavanlara nəsihət  (tərcümə  olunur)

12Şərhi müalimu əlUsul

13Risalətu fil Etikaf

14Risalətu fil Əhkamil-Ğeybət

15Şərhi Kifayətul Üsul

16Bəhsu mufəssəl fi elmi əl-Dərayə

17Şərhi Mənzumətul Həkim əs-Səbzivari

18Şərhi əla irsil-Lümə

19Kitab fit-tövbə

20Risalə fi səlatil-cümə

21Xeyrul səhaif fi əhkamil əfaif

22Risalə əlxüms istidlaliyyətu

23Risalətu  fi  əhkamir-radio  vət - televizyon  vət təmsil

24Təliqihi əla şərhit-təcrid

25Tənqihur-ruvat ləm yətummu bəəd

26Viladətu  İmamil-Mehdi  (ə.f.)  -  İmam  Mehdinin (ə.f.) viladəti (tərcümə olunur)