Şiə aləminin mərcəyi təqlidi Həzrət Ayətullah Əl-üzma Hacı Şeyx Bəşir Nəcəfinin həyatına qısa baxış.

Şiə aləminin mərcəyi təqlidi Həzrət Ayətullah Əl-üzma Hacı Şeyx Bəşir Nəcəfinin həyatına qısa baxış.8/1/2017


Ayətullah əl-Üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi 1942-ci ildə Hindistanın Caləndhər şəhərində anadan olmuşdur. Atası Şeyx Sadiq Pakistanın Lahur şəhərinin sayılıb seçilən şəxslərindən olmuşdur.İlk təhsilini (sərf, nəhv, bəlağə, fiqh, usul ) Lahur şəhərində babası Şeyx Muhəmməd İbrahim Pakistanidən, və əmisi Şeyx Xadim Hüseyndən və Pakistanın böyük elmi mərkəzlərindən olan, Camiə Müntəzər mədrəsəsinin təsisçisi olan Əllamə Əxtər Abbas Pakistanidən almışdır. Daha sonra təhsilini daha da artırmaq üçün 1965-ci ildə Elm şəhərinin qapısı, Əmirəl-möminin Əli (ə )-ın müqəddəs vucudunun dəfn olunduğu Nəcəfül-Əşrəfə hicrət etmişdir. Nəcəfül-Əşrəfdə məşhur olan ustadların yanında dərs almışdır. Onlardan Ayətullah Şeyx Muhəmməd Kazım Təbrizinin Kifayətul-usul və bəhsi xaricində iştirak etmiş. Ayətullah Üzma Seyyid Muhəmməd Ruhaninin yanında 7 ildən artq usul və fiqhin xaric dərslərini almışdır. Daha sonra dövrünün böyük mərcəi təqlid müctəhidlərindən olan Ayətullah əl-Üzma Seyyid Əbül Qasim Musəvi Xoinin yanında usul və fiqhin xaric dərslərini almışdır. Hal hazırda Nəcəf Elmiyyə hövzəsində bəhsi xaric dərslərini tədris edir.  1-Əddinul-Qəyyim2-Mənasikul-Həcc3-Xeyru Səfaih fi əhkami Əfai4-Miətu sual hovlə Xüms5-Əhkamu Sovm - orucun hökmləri (tərcümə olunur )6-Səyəbqa Nəcəf raidətu hövzatul aləm7-Mustəfa Dinul Qəyyim8-Murşid əş-Şəfiq ilə Həccil-beytil-ətiq9-Buhusun fiqhiyyətu muasirə10-Şəairu əl-Hüseyniyyətu və mərasimu ələza11-İləl Şəbab – Cavanlara nəsihət (tərcümə olunur )12-Şərhi müalimu əl Usul13-Risalətu fil Etikaf14-Risalətu fil Əhkamil-Ğeybət15-Şərhi Kifayətul Üsul16-Bəhsu mufəssəl fi elmi əl-Dirayə17-Şərhi Mənzumətul Həkim əs-Səbzivari18-Şərhi əla irsil-Lümə19-Kitab fit-tövbə20-Risalə fi səlatil-cümə21-Xeyrul səhaif fi əhkamil əfaif22-Risalə əlxüms istidlaliyyətu23-Risalətu fi əhkamir-radio vət-televizyon vət-təmsil24-Təliqihi əla şərhit-təcrid25-Tənqihur-ruvat ləm yətummu bəəd26-Viladətu İmamil-Mehdi (ə.f. ) - İmam Mehdinin (ə.f. ) viladəti (tərcümə olunur )  
Telegram kanalına üzv ol


Göndər
Çap et
Yadda saxla